بانک کارآفرین هم به لیست بانک های مبداء پیامرسان آیگپ پیوست

 

   به گزارش واحد ارتباطات، زین پس کاربران پیام رسان آیگپ می توانند به منظور عملیات بانکی کارت به کارت نسبت به جا به جایی پول از مبداء بانک کارآفرین اقدام نمایند. گفتنی است تا پیش از این بانک های پارسیان، ملی، پاسارگاد، تجارت، اقتصاد نوین، آینده، پست بانک ایران، کشاورزی، گردشگری، انصار، توسعه تعاون، ایران زمین، صنعت و معدن، دی، سرمایه، ملل، رفاه و قوامین جزء بانک های مبداء بودند که به کاربران آیگپ خدمات رسانی میکردند.

همچنین کاربران به منظور عملیات کارت به کارت میتوانند از طریق صفحه آیلند در پیام رسان آیگپ وارد پنل مربوطه شوند و نسبت به انتقال وجه اقدام نماید.