با توجه به اینکه برخی از کاربران در داخل و یا خارج از کشور، با دریافت پیامک کد فعال سازی از شماره ی مربوط به کشور فرانسه با مشکلاتی مواجه شدند، با خرید شماره مجزایی مربوط به کشور مالزی، این نگرانی را برطرف کرده ایم و زین پس برای این کاربران پیامک کد فعال سازی به جای کشور فرانسه از کشور مالزی دریافت خواهد شد.

شماره اضافه شده (مربوط به کشور مالزی): 3060 1722 - 11 60 +

شماره حذف شده (مربوط به کشور فرانسه): 27 44 64 44 6 33 +