گروه خصوصی چیست؟

گروه خصوصی گروهی می باشد که فرد، گروه مورد دلخواه خود را با توجه به توضیحات داده شده در بخش های قبلی می سازد و هر چند تعداد نفر از مخاطبین خود را به آن اضافه می کند. در اینجا تمامی اعضای گروه می توانند در این گروه پست بگذارند و مطالب تمامی اعضا را مشاهده کنند و در صورتی که یکی از اعضا قصد دعوت شخصی به گروه مورد نظر را داشته باشد باید از مدیر گروه که در اصل ایجاد کننده ی گروه است درخواست کند تا آن فرد را به گروه اضافه کند. در این گروه محدودیت اعضا توسط مدیر گروه تعریف می شود.

گروه عمومی چیست؟

گروه عمومی گروهی می باشد که شما برای گروه یک نام کاربری در نظر می گیرید و هر شخص می تواند با کلیک بر روی این نام کاربری وارد گروه شود. در اینجا لازم به اضافه کردن اعضا از طریق مدیر گروه نیست بلکه با کپی کردن نام کاربری و ارسال آن، هر شخصی می تواند با کلیک بر روی آن وارد گروه عمومی شما شود. در این نوع گروه همه اعضا می توانند پست بگذارند و پست ها و پیغام های تمامی اعضا برای یکدیگر قابل مشاهده است.