در پیام رسان آیگپ هر لحظه می توانید از وضعیت ارسالی یا دیده شدن پیام خود به مخاطب مطلع گردید. در این برنامهٔ کاربردی پیام شما در هر قالبی که باشد پس از ارسال شدن در یک قاب قرار می گیرد. در پایین قاب نزدیک به زمان ارسال آن تیک یا تیکهایی با دو رنگ مختلف به چشم می آید که هر کدام از آنها معنای مجزایی دارد.

زمانی که پیام از سمت شما ارسال می شود، ابتدا سرور آن را دریافت می کند تا بتواند ارتباط را با مخاطب برقرار نماید. در این حالت تنها یک تیک سیاه رنگ در پایین قاب پیام دیده می شود.

2017 09 19 12 35 300 300x169

زمانی که سرور ارتباط را با مخاطب برقرار نمود می تواند پیامی که از سوی شما دریافت کرده بود را برای مخاطب نیز ارسال کند. در این حالت دو تیک سیاه رنگ در پایین قاب پیام به چشم می خورد.

2017 09 19 12 35 30 10 300x169

و نهایتاً ممکن است تیک های به سرعت یا پس از زمانی به رنگ سبز درآیند. این تغییر رنگ حکایت از دیده شدن پیام شما توسط مخاطب دارد و می توانید مطمئن شوید که پیامتان توسط مخاطب دیده شده است. (در حالتی که پیام های صوتی ارسال کنید، اگر مخاطب آن را دیده و شنیده باشد هم تیک ها سبز رنگ و هم خط نمایشگر مدت زمان پیام سبزرنگ خواهد شد، اما در صورتیکه که پیام را ببیند ولی آن را نشنیده باشد، تنها دو تیک سبزرنگ می شوند ولی خط نمایشگر مدت زمان پیام همچنان به رنگ خاکستری است.)

2017 09 19 12 35 30 20 300x1692017 09 19 12 35 30 40 300x1692017 09 19 12 35 30 30 300x169

در صورتیکه به جای تیک در پایین قاب پیام علامت ساعت را ببینید، بدین معناست که پیام در حال ارسال به سرور است و اگر بعد از مدتی هنوز این علامت به تیک سیاه رنگ تبدیل نشود یعنی ارتباط شما به عنوان نقطهٔ اول با سرور هنوز برقرار نشده است. در این حالت بهتر است از اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل کنید.

2017 09 19 12 35 30 70 300x169