در صورتی که پیامی را برای دوست، گروه و یا کانالی ارسال کرده باشید و متوجه ایراداتی در آن پیام شوید و یا بعضاً بخواهید تغییراتی در آن ایجاد کنید می توانید با زدن ضربه ای بر روی پیام شاهد صفحه ای باشید که در آن گزینه ای به نام ویرایش پیام دیده می شود.

1 204x300 2 204x300

با لمس این گزینه پیام شما در حالت انتخاب قرار می گیرد که می توانید ویرایش مورد نظر را انجام داده و پیام خود را ارسال نمایید.

3 204x300 4 204x300

 

در نهایت پس از ارسال پیام در پایین ترین قسمت کادر پیام ارسالی (هم برای شما به عنوان فرستنده و هم برای گیرنده) واژهٔ ویرایش داده شده را می توانید ببینید که نشان از ایجاد تغییرات و اصلاحات بر روی آن است.

5 204x300