در صورتی که شما می خواهید در یک گفتمان به هر یک از پیام های مخاطب خود پاسخ دهید به صورتی که وی متوجه شود پاسخ شما در راستای کدامین پیام اوست، روی پیام مورد نظر ضربه بزنید تا صفحه ای برای شما نمایش داده شود؛   1 20 204x300 2 18 204x300

با انتخاب گزینه ی پاسخ، پیام مورد نظر در نوار بالایی متن پیام شما قرار می گیرد و سپس می توانید پیام خود را در زیر آن  نوشته و ارسال کنید. مخاطب شما پس از دریافت پاسخ هم صحبت خود و هم پاسخ شما را به صورت جدا شده ولی در یک کادر مشاهده خواهد کرد.

3 19 204x300 4 17 204x300