سطوح مختلف دسترسی اتاق­ های گفت­ وگو (گروه و یا کانال) در آیگپ

  • مالک: کسی که اتاق گفت­ وگو را (گروه و یا کانال) ایجاد نموده است و بالاترین سطح دسترسی به اتاق یعنی سطح رتبه اول را دارد.
  • مدیر (ادمین): کسی که توسط مالک جایگاه مدیریت ارشد همان ادمین را بدست می­ آورد و سطح دسترسی رتبه دوم را دارد. برای ادمین شدن، ابتدا باید عضو همان اتاق گفت­ وگو (گروه و یا کانال) بود.
  • ناظر: کسی که توسط مالک و یا مدیر (ادمین) تعیین می­ گردد و سطح دسترسی رتبه سوم را داراست. برای مدیر بودن، ابتدا باید عضوی از همان اتاق گفت­ وگو (گروه و یا کانال) بود.
  • اعضا: کسی که به عنوان عضو بدون سطح دسترسی خاصی وارد اتاق گفت­ وگو (گروه و یا کانال) می­ شود.