برای دعوت دوستان خود به اپلیکیشن آیگپ، روی آیکون سه خط روید تا منو باز شود1 16 204x300 2 14 204x300

و گزینه ی دعوت کردن دوستان را انتخاب نمایید تا آیکون های برنامه های شما و مسیرهای دعوت دوستان شما نمایش داده شود  بر روی هرکدام از آیکون هایی که مدنظر شما می باشد بروید آن را انتخاب نمایید و از طریق آن دوستان خود را به آیگپ دعوت نمایید.

 

3 15 204x300 4 13 204x300 5 10 204x300