نحوه ی ساختن گروه عمومی

برای ساخت گروه عمومی ابتدا باید یک گروه بصورت خصوصی بسازید. (مطابق با توضیحات داده شده دربارهٔ ساخت گروه خصوصی)

و سپس گروه ساخته شده را به یک گروه عمومی تبدیل نمایید. (طبق توضیحات ارائه شده دربارهٔ تبدیل گروه خصوصی به عمومی)