در اپلیکیشن آیگپ قابلیت های فراوانی همچون ساخت گروه چه بصورت خصوصی و چه به صورت عمومی وجود دارد که آن را مانند سایر اپلیکیشن ها به پیام رسانی قدرتمند تبدیل می کند.

در جدول زیر می توانید امکانات موجود برای هر یک از نقش های گروه (خصوصی- عمومی) را بررسی نمایید:

Asset 3 1024x560