در اپلیکیشن آیگپ قابلیت های فراوانی همچون ساخت کانال چه بصورت خصوصی و چه به صورت عمومی وجود دارد که آن را مانند سایر اپلیکیشن ها به پیام رسانی قدرتمند تبدیل می کند.

در جدول زیر می توانید امکانات موجود برای هر یک از نقش های کانال (خصوصی- عمومی) را بررسی نمایید:

Asset 12 1024x556