برای انجام این کار بر روی نوار بالایی گروه عمومی کلیک کنید تا وارد منوی تنظیمات گروه شوید.

3 23 204x3002 22 204x300

گزینه ای به نام (نام کاربری)  دیده می شود با انتخاب این گزینه نام کاربری خود را کپی کرده و به همراه علامت @ در اول آن در گروه خصوصی به اشتراک قرار دهید. تا افراد با کلیک بر روی آن وارد گروه عمومی ما شوند.

1 24 204x300

4 21 204x300