بر روی نوار بالایی کانال عمومی که نام کانال نوشته شده است کلیک کنید تا صفحه ی منو برای شما به نمایش درآید.

01 4 300x200 02 4 300x200

گزینه ی تغییر نوع را انتخاب نمایید کانال عمومی خود را با شناسه ی کاربری در حالت انتخاب مشاهده می کنید شناسه را کپی کرده و در کانال خصوصی مورد نظر با قرار دادن @ در اول آن ارسال نمایید افراد عضودر این کانال خصوصی با کلیک بر روی شناسه ی ارسالی وارد کانال عمومی شما می شوند.

03 4 300x200 04 4 300x200